Privacyverklaring BRN-Parket B.V.

BRN-Parket B.V. verwerkt persoonsgegevens. Graag informeren wij u hier duidelijk en transparant over. Wij zijn ons ervan bewust dat wij hier goed mee om moeten gaan. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In deze privacyverklaring laten we u weten welke gegevens we (kunnen) verzamelen als u bij ons een offerte aanvraagt en/of onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee onze service willen verbeteren. Zo begrijpt u precies hoe wij met uw gegevens omgaan.

*(De Privacyverklaring heeft betrekking op BRN-Parket B.V. en zijn dochterondernemingen)

Privacy beleid en algemene voorwaarden

Dit privacy beleid is van toepassing op de alle diensten van BRN-Parket B.V.. U dient zich ervan bewust te zijn dat BRN-Parket B.V. niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere bedrijven, sites en bronnen. Door een offerte aan te vragen en/of gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. BRN-Parket B.V. respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Onze algemene voorwaarden kunt u op onze website teruglezen.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

BRN-Parket B.V. verwerkt uw persoonsgegevens. Wanneer u ons contactformulier invult, een offerte aanvraagt, een product besteld via onze webshop, contact opneemt met ons of op een andere manier gebruik maakt van onze diensten, kunnen uw persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt worden. Deze gegevens worden gebruikt om onze diensten uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van BRN-Parket B.V. of op die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

1. Gegevens die door u zijn verstrekt om de dienst die u heeft afgenomen te kunnen leveren*

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres​
 • Telefoonnummer
 • Betalingsgegevens
 • Gegevens m.b.t. uw vloer
 • Gegevens m.b.t. onze werkzaamheden
 • Bestelde producten


2. Afgeleide gegevens. Wij verkrijgen gegevens wanneer u onze website gebruikt**.

 • Internetbrowser en apparaat type
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

* Door gebruik te maken van onze diensten accepteert u dat wij deze gegevens kunnen verzamelen. Indien u dit niet wenst kunt u dit bij ons aangeven via het contact formulier op onze website.

** Door gebruik te maken van deze website accepteert u dat wij deze gegevens verzamelen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@brnparket.nl. Wij zullen deze informatie dan verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

BRN-Parket B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen/planning van onze diensten en producten
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • U een passend advies te kunnen geven m.b.t. uw vloer/onze werkzaamheden.

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

BRN-Parket B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

BRN-Parket B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, verwerken deze gegevens enkel ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en worden niet verder verspreid. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Onze websites gebruikt tracking, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van BRN-Parket B.V. of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Let erop dat u de instellingen voor elke browser en computer die u gebruikt apart moet aanpassen. Het kan zijn dat u in dat geval niet tot iedere dienst toegang heeft. Hoe u uw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het gebruik van cookies te accepteren. Hieronder gegeven wij aan welke typen cookies geplaatst kunnen worden en voor welke doeleinden deze cookies gebruikt worden.

1. Functionele cookies. 
Wij verzamelen cookies die noodzakelijk zijn om onze diensten te laten functioneren. Wij gebruiken deze cookies bijvoorbeeld om het inloggen op de websites mogelijk te maken, instellingen van de pagina te onthouden en het sturen van een medling.


2. Analytische cookies.
Wij verzamelen cookies die het gebruik van onze websites analyseren, zodat wij de kwaliteit en/ of de effectiviteit van onze websites kunnen verbeteren. Wij gebruiken deze cookies onder meer om te kunnen zien hoe vaak en hoe lang (pagina’s van) onze websites worden bezocht, van welke website(s) gebruikers vandaan komen en in welke volgorde gebruikers de verschillende pagina’s van onze websites bezoeken. Voor het ontvangen van de informatie over het gebruik van de websites, maken wij gebruik van de diensten van Google Analytics van Google Inc.


3. Tracking cookies.
Wij verzamelen met derden via tracking cookies informatie over het gebruik van onze websites en de interesses van gebruikers. Wij gebruiken deze tracking cookies om via Google Analytics statistieken bij te houden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf. Verder heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons per mail een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@brnparket.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. BRN-Parket B.V. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. BRN-Parket B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

BRN-Parket B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@brnparket.nl

Veranderingen

Ons privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen. Als er nieuwe gegevensverwerkingen zijn, dan passen wij het privacy statement daarop aan. De meest actuele versie van ons privacy statement kunt u terugvinden op www.brnparket.nl. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.